•  

     Szanowni Państwo,

      

     25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO*), którego celem jest:

     • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.
     • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
     • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
     • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
     • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,

      

     W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu praw.

     Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Sylwestra Bartosika 5, nr Tel. (22) 671 33 72, e-mail: sp135@edu.um.warszawa.pl

      

     Państwa dane osobowe oraz dane dziecka, którego Państwo są rodzicami/opiekunami prawnymi, będą przechowywane przez okres wskazany w Prawie Oświatowym i ustawie o Systemie Oświaty oraz będą przetwarzane w celu :

     • realizacji procesu kształcenia,
     • dokumentacji przebiegu nauczania,
     • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych
      i statystycznych wynikających z ustawy Prawo oświatowe i ustawy o Systemie oświaty.

      

     W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej dane Państwa oraz uczniów – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni, i którym zleci czynności przetwarzania danych lub też wynika to z obowiązku ustawowego administratora.

     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Oświaty jest obligatoryjne.

      

     Posiadają Państwo następujące prawa:

      

     • prawa dostępu do danych  osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji ( wniosek dostępny w siedzibie Administratora)
     • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
     • prawa do przenoszenia danych  osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać
      w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
     • prawa do ograniczenia przetwarzania danych  osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
     • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
     • prawo sprzeciwu  w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora.  Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
     • Prawo do skargi – mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

     Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………..…… przez Szkołę Podstawową
     nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie ul. Sylwestra Bartosika 5, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia .

     Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i będą usuwane z bazy administratora tj. Szkoły Podstawowej nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie ul. Sylwestra Bartosika 5.


     Osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszeni są o kontakt ze szkołą. 

                                                                                                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                 Krystyna Pawlaczyk

      

     *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Grzegorza Przemyka 5
   • sp135@edu.um.warszawa.pl
   • tel./fax (22) 671 33 72
   • SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 135 03-982 Warszawa ul. Grzegorza Przemyka 5
   • Inspektorem Ochrony Danych, przypisanym do naszej szkoły jest: Imię nazwisko – Magdalena Gadomska Adres email - SP135_IOD@DBFOPLD.WAW.PL
 • Galeria zdjęć

  • WOŚP 2020
  • Muzeum Warszawskiej Pragi.
  • Zdjęcia szkoły