• Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie zgodne z wytycznymi MEN, MZ,GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku do odwołania.

     • Procedury obowiązujące w  Szkole Podstawowej Integracyjnej

      nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie

      zgodne z wytycznymi MEN, MZ,GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

             od 1 września 2020 roku do odwołania.

       

      Wariant A – nauczanie tradycyjne

      • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
      • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      • Każda osoba wchodząca do szkoły dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przy wejściach oraz zakrywa usta i nos.
      • Rodzice/Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do wyznaczonej STREFY RODDZICA, zachowując zasady:
      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
      4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      • Każda osoba, niebędąca pracownikiem lub uczniem szkoły, zobowiązana jest do wpisania się do listy wejść i wyjść.
      • Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i tylko na określonym obszarze – strefa rodzica, sekretariat, gabinet dyrektora.

      W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

      • Jeżeli pracownik szkoły  zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy natychmiast zaprowadzić go do szkolnej izolatki, znajdującej się w hali sportowej ( przy tylnym wyjściu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu).
      • Rodzic, po odebraniu dziecka ze szkoły, ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły o wyniku badania ucznia.
      • W przypadku zachorowania na COVID-19 ucznia lub pracownika szkoły państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadzi dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły w celu ustalenia listy kontaktów osoby zakażonej i wydania dalszych decyzji.
      • W przypadku zachorowania na COVID-19 ucznia lub pracownika szkoły rodzice uczniów zostaną poinformowani poprzez dziennik elektroniczny.
      • Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są osoby zgodnie z innymi aktami prawnymi.

      Przebywając w szkole, uczeń:

      • regularnie myje i dezynfekuje ręce (płyny znajdują się w salach lekcyjnych, łazienkach, na korytarzach);
      • zachowuje bezpieczną odległość w szatni, bezzwłocznie po pozostawieniu rzeczy udaje się do sali lekcyjnej;
      • przychodzi do szkoły tuż przed rozpoczęciem zajęć (z wyjątkiem uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej);
      • nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów;
      • posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce;
      • nie wymienia się przyborami szkolnymi między sobą;
      • przynosi z domu drugie śniadanie – posiłek i napój, nie dzieli się, nie wymienia nim z innymi;
      • zakrywa usta i nos podczas całego pobytu w szkole, z wyjątkiem sali lekcyjnej,                      w której odbywają się jego lekcje;
      • ma przypisaną ławkę w wyznaczonej dla danej klasy sali (oprócz lekcji informatyki i w-f);
      • spędza przerwy według harmonogramu przypisanego do sali lekcyjnej.

      Nauczyciel:

      • Zobowiązany jest do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego;
      • Decyduje o założeniu środków ochrony osobistej podczas lekcji oraz w pokoju nauczycielskim. W pozostałych przypadkach jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa;
      • Dba o regularne i częste wietrzenie sali lekcyjnej, w której przebywa;
      • Monitoruje przestrzegania zasad reżimu sanitarnego przez uczniów;
      • Stosuje się do harmonogramu dyżurów oraz opiekuje się uczniami podczas przerw spędzanych przez uczniów w klasie;
      • Po skończonych zajęciach  sprowadza uczniów w dwóch grupach (wraz z nauczycielem wspomagającym lub innym pracownikiem szkoły) z zachowaniem odstępu czasowego niezbędnego do zachowania w szatni odpowiednich odległości;
      • Przed rozpoczęciem międzyoddziałowych zajęć pozalekcyjnych sprawdza, czy sala, w której będą odbywały się zajęcia, została odpowiednio przygotowana (wywietrzona, ławki zdezynfekowane);
      • Podczas nauczania tradycyjnego wprowadza elementy nauczania zdalnego.

      Wariant B – nauczanie mieszane (hybrydowe)

      • Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć  oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne)  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
      • Jeżeli uczniowie nie mogą uczestniczyć w nauczaniu tradycyjnym ze względów epidemiologicznych, nauczyciele zobowiązani są do przekazywania materiałów edukacyjnych poprzez dziennik elektroniczny lub (i) platformy edukacyjne.
      • W przypadku objęcia jednego lub kilku oddziałów zdalnym nauczaniem, nauczyciel pozostaje w miejscu pracy, a lekcje zdalne prowadzi zgodnie z planem lekcji nauczania zdalnego.
      • Dopuszcza się możliwość prowadzenia nauczania stacjonarnego dla klas I-III i VIII przy jednoczesnym prowadzeniu nauczania zdalnego w klasach 4-7.
      • Podczas nauczania hybrydowego nauczyciele są zobowiązani do wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy.

      Wariant C – nauczanie zdalne

      • Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych                       i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii PISE.
      •  Od dnia rozpoczęcia nauczania zdalnego nauczyciele prowadzą zajęcia on-line zgodnie  z planem lekcji przystosowanym do nauczania zdalnego.
      •  Nauczyciele, którzy nie mają dostępu do Internetu lub odpowiednich narzędzi do

      prowadzenia zajęć on-line w domu, są zobowiązani do prowadzenia tych zajęć ze szkoły.

      • Uczniowie w kl. I- IV nie mogą mieć więcej niż 4 zajęcia 30-minutowe on-line dziennie, natomiast uczniowie w kl. V-VIII nie więcej niż 6 zajęć 30-minutowych on-line dziennie (dotyczy zajęć obowiązkowych).
      •  Wychowawca wspólnie z rodzicami ustala formę i narzędzia do pracy z dzieckiem

      niepełnosprawnym.

      •  Wychowawca klasy jest zobowiązany do monitorowania dostępu uczniów                     do edukacji zdalnej. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, informuje o tym dyrektora i występuje o niezbędne wsparcie.
      • Zajęcia on-line są obowiązkowe (z włączoną kamerką i mikrofonem) ze sprawdzeniem listy obecności.
      • Ocenianie uczniów za pracę zdalną jest zgodne z PSO.
      • Uczeń nieobecny na zajęciach on-line jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości.
      •  Brak wykonania zadania przez ucznia (bz) po upływie ustalonego terminu skutkuje oceną niedostateczny.
      •  W wyjątkowych sytuacjach uczeń może, po uzgodnieniu z nauczycielem, dostarczyć pracę do szkoły.
      •  W nauczaniu zdalnym obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz regulaminu ucznia. Stosowanie się do tych norm ma wpływ na ocenę z zachowania.
     • Zebranie z rodzicami uczniów klas 0 i 1

     • Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas 0 i 1 na zebranie z wychowawcami i kierownikiem świetlicy, które odbędzie się
      w dniu 01.09.2020 roku o godzinie 17.30.

      Oddział przedszkolny 0 - sala przy świetlicy

      Klasa 1a - sala nr 2

      Klasa 1b - sala nr 1

       

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DLA KLAS II - VIII

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
      DLA KLAS II - VIII

       

      W związku z panującą pandemią rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, zakrycie ust i nosa, maseczki, przyłbice). Obecność Uczniów i Nauczycieli, możliwe wyłącznie wtedy, gdy w/w osoby są zdrowe, nie mają oznak żadnych infekcji.

      Powitanie uczniów klas II – VIII odbędzie się na boisku szkolnym według poniższego harmonogramu (w przypadku niesprzyjającej pogody powitanie odbędzie się w salach lekcyjnych)

       

      HARMONOGRAM

      Klasy VII – VIII

      8.30 – 8.50 – boisko szkolne (lub sale lekcyjne)

      8.50 – 9.45 – z Wychowawcą w salach:

      • VII a – sala nr 16
      • VII b – sala nr 4
      • VIII a – sala nr 6
      • VIII b – sala nr 13

       

      Klasy IV – VI

      9.30 – 9.50 – boisko szkolne (lub sale lekcyjne)

      9.50 – 10.45 – z Wychowawcą w salach:

      • IV a – sala nr 10
      • IV b – sala nr 14
      • V a – sala nr 12
      • V b – sala nr 9
      • VI a – sala nr 15
      • VI b – sala nr 7

       

      Klasy II – III

      9.00 – 9.20 – boisko szkolne (lub sale lekcyjne)

      9.20 – 10.20 – z Wychowawcą w salach:

      • II a – sala nr 2
      • II b – sala nr 1
      • II c – sala nr 8
      • III a – sala nr 11
      • III b – sala nr 3

      Z uśmiechem czekamy na naszych uczniów! J

      Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 klasy "0" i I

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO„0” I KLAS I

       

      W związku z panującą pandemią rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego ( dezynfekcja rąk lub rękawiczki, zakrycie ust i nosa, maseczki lub przyłbice). Obecność Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, możliwe wyłącznie wtedy, gdy w/w osoby są zdrowe, bez objawów chorobowych.

       

      Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 dla oddziału przedszkolnego „0” i klas I odbędzie się w hali sportowej (WEJŚCIE OD STRONY BOISKA!) Dyrekcja i Nauczyciele powitają Dzieci o godzinie 10.00.

      O godzinie 10.30 – spotkanie z Wychowawcami

      • „0” – sala przy świetlicy szkolnej
      • I a – sala nr 2
      • I b – sala nr 1

       

      Z uśmiechem czekamy na naszych uczniów! J

      Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

     • Informacja o przydziale sal

     • Szanowni Państwo,

      W roku szkolnym 2020/2021 każda klasa będzie miała zajęcia, zgodnie z planem lekcji, w jednej przypisanej do niej sali, zgodnie z podziałem znajdującym się poniżej.

      Nauczyciele będą przychodzili do danej Sali w celu realizacji przedmiotów zgodnie z planem lekcji.

      PRZYDZIAŁ SAL W ROKU SZKOLNYM 2020\2021

      ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ

      PRZYDZIAL SAL LEKCZJNYCH   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Grzegorza Przemyka 5
    • sp135@edu.um.warszawa.pl
    • tel./fax (22) 671 33 72
    • SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 135 03-982 Warszawa ul. Grzegorza Przemyka 5
    • Inspektorem Ochrony Danych, przypisanym do naszej szkoły jest: Imię nazwisko – Magdalena Gadomska Adres email - SP135_IOD@DBFOPLD.WAW.PL
  • Galeria zdjęć

   • WOŚP 2020
   • Muzeum Warszawskiej Pragi.
   • Zdjęcia szkoły